Unia Europejska

PEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu w firmie PEL Sp. z o.o.”

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie działalności eksportowej firmy PEL Sp. z o.o., aby mogła rozwijać swoją sprzedaż na perspektywicznych dla niej rynkach.

Opis przedsięwzięcia:
Projekt pod tytułem „Rozwój eksportu w firmie PEL Sp. z o.o.” obejmuje zarówno udział w zagranicznych i krajowych wydarzeniach targowych jak i organizacje zagranicznych wyjazdów studyjnych. Produkty eksportowe planowane do sprzedaży na nowych rynkach to sprzęt elektroniki użytkowej HiFi (kolumny, wzmacniacze, kable).
W ramach przeprowadzonych analiz rynkowych, określono, że najbardziej perspektywiczne obecnie rynki docelowe to Niemcy, Francja i Hiszpania. Zaplanowano więc zadania, które umożliwią firmie wejście na te rynki. Najważniejszymi działaniami w branży elektroniki z zakresu Audio, w której działa Spółka PEL, są działania targowe i wizyty studyjne – charakterystyką obu działań jest wykorzystywanie pokoi odsłuchowych jako stoiska i miejsca spotkań z potencjalnymi kontrahentami. W związku z tym, projekt przewiduje udział jako wystawca w trzech najważniejszych targach branżowych, a także 12 wizyt studyjnych na rynki docelowe, które będą powiązane z wybranymi targami. Te działania będą uzupełnione odpowiednio prowadzoną kampanią reklamową, na bazie usług doradczych, reklamy internetowej i przygotowania innych materiałów promocyjnych. Wskazane zadania pozwolą nie tylko pozyskać kontakty handlowe, ale również zrealizować cele projektu i wejść na 3 nowe rynki zagraniczne. Dzięki temu zwiększy się poziom sprzedaży eksportowej firmy, co pozwoli znacząco zwiększyć zyski przedsiębiorstwa. Pozwoli to również uniezależnić się od ewentualnych zawirowań na rynku krajowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji – 1
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) –240 577.50 PLN
 • Liczba zagranicznych targów i wystaw międzynarodowy, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy – 2
 • Liczba wyjazdowych wizyt studyjnych związanych z zagranicznymi targami i wystawami międzynarodowym – 12
 • Liczba krajowych targów międzynarodowy, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy – 1
 • Liczba wyprodukowanych obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych – 3
 • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1
 • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2) Kontrakt handlowy/ udokumentowana sprzedaż są liczone dla niepowtarzalnego kontrahenta – 5
 • Liczba nowych rynków zagranicznych – 3Wartość projektu: 623 490,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 382 912,50 zł
Unia Europejska

PEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjne kolumny głośnikowe firmy PEL z Torunia”.

Cel:
Wdrożenie wdrożenie innowacji produktowej – kolumn głośnikowych poprzez zakup środków trwałych.

Opis przedsięwzięcia:
Przedmiotem projektu jest innowacyjne w skali świata rozwiązanie produktowe, czyli kolumny głośnikowe. Innowacyjność ta opiera się przede wszystkim na zmianach konstrukcyjnych, które generują poprawę jakości poprzez rozpraszanie niskich tonów. Będzie to możliwe głównie dzięki umieszczeniu specjalnego leja nad pudłem basu. Pozwoli to zwłaszcza melomanom, korzystać z przyjemniejszych niższych tonów nawet w małych pomieszczeniach. Rozwiązanie jest nieopatentowaną wiedzą techniczną firmy.
Dodatkowo, jak udowodniły badania, wzmacniacze lampowe wraz z odpowiednimi kolumnami głośnikowymi tworzą tzw. parzyste harmoniczne, które znakomicie oddziałują na system nerwowy człowieka, narażony w dzisiejszych czasach na działanie wielu szkodliwych czynników (hałas, stres, zmęczenie). Kolumny głośnikowe MANRON będą doskonałym uzupełnieniem zestawu audio, a dzięki odpowiednio dobranym filtrom i konstrukcji parzyste harmoniczne będą emitowane bez zniekształceń i stworzą niesłyszalne dla ucha relaksujące tło. Dodatkowo szczegółowość dźwięku emitowanego przez kolumny MANRON nie zmusza mózgu do interpretowania dźwięków i uzupełniania „luk dźwiękowych” – słuchacz po prostu bez wysiłku słucha muzyki i relaksuje się, a mózg odpoczywa.
Celem projektu jest wdrożenie nowego na skalę światową produktu – innowacyjnych kolumn głośnikowych. Cel ten wpisuje się w cel działania 1.6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jakim jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Projekt przyczyni się również do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pomoże rozszerzyć zdolności firmy PEL Sp. z o.o. w zakresie jej innowacyjnego produktu. Dzięki realizacji celu projektu, firma zdywersyfikuje swoją działalność, wprowadzając na rynek nowy na skalę świata produkt – kolumny głośnikowe o niespotykanych cechach i właściwościach akustycznych, przez co wejdzie mocniej na rynek producentów sprzętu audiowizualnego. Pozwoli to na wzrost konkurencyjności firmy w regionie, w kraju i zagranicą.
Kolumny będą również spełniały kryteria ekoinnowacyjności m.in. z uwagi na oszczędność zasobów – ich wykonanie w całości będzie możliwe z materiałów poddających się recyklingowi, dzięki czemu spełnione zostaną także cele środowiskowe.
Aby projekt mógł zostać zrealizowany, niezbędny jest zakup środków trwałych do produkcji innowacyjnych kolumn głośnikowych. Zwiększą one stan aktywów firmy i pozwolą włączyć najważniejsze części procesu technologicznego w cykl produkcyjny w firmie. Zakupione zostaną: nawijarka, wzmacniacz referencyjny i frezarka 3-osiowa wraz z komputerem i oprogramowaniem, a także zestaw przyrządów pomiarowych i zestaw narzędzi warsztatowych. Zakres inwestycji zostanie uzupełniony przez koszty pośrednie.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 245.490,00 zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (Cl 28) – 1 przedsiębiorstwo

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 2 EPC
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług – 1.100.000,00 zł


Wartość projektu: 745.490,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł